Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  pondělí a středa        8:00 - 12:00, 13:00 - 17.00

 2. Telefonické podání: pevná linka - 554 281 002
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu podatelna@hornimesto.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Horní Město, Horní Město 97, 793 44 Horní Město, případně faxem na číslo 554 230 127

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

pondělí a středa        8:00 - 12:00, 13:00 - 17.00

Telefonické podání: pevná linka - 554 281 002
Poštou na adresu: Obecní úřad Horní Město, Horní Město 97, 793 44 Horní Město
Elektronicky na e-mail: podatelna@hornimesto.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: azrbd7c
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad Horní Město, Horní Město 97, 793 44 Horní Město
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

sazebník úhrad.doc

Formuláře

Výroční zpráva o poskytování informací

výroční zpráva 2015.doc         žádosti o informace 2015.pdf

Žádost o informace 2016 - Informace 106 Istav Media CZ.pdf, Informace 106 Technoprojekt.pdf, Informace 106 Továrek,Horký.pdf, Informace 106 RSP.pdf, Informace 106 Mika.pdf

výroční zpráva 2016.doc

Žádost o informace 2017 - IZ 1 AMA Liberec 2017.pdf, IZ 2 ISTAV MEDIA 2017.pdf, IZ 3 AMA Liberec 2017.pdf, IZ 4 Ambros 2017.pdf106 Českomoravská světelná.pdf, 106 REMA AOS.pdf ; 

sdělení - pronájem budovy zveřejnění.pdf

 sdělení 106-škodliví ptáci www.pdf

sdělení - sociální péče www.pdf

výroční zpráva 2017.doc

Žádost o informace 2018 - sdělení AMA.pdf, Informace změna č.2 ÚP.pdf   seznam PO po splatnosti.pdf 

Důlní služby.pdf

Žádost o informace 2019 - Sdělení AMA _.pdfVeřejné zakázky.pdf

Výroční zpráva za rok 2018.doc